کارنامه نشر

  کارنامه نشرمرکز انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

 

 

کتاب‌های منتشر شده در سال 1401

 

   

   

 

کتاب‌های منتشر شده در سال 1400

 

 
 

 

کتاب‌های منتشر شده در سال 1399

 

   

 

کلید واژه ها: انتشارات کارنامه نشر مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی