ریاست

ریاست

نام و نام خانوادگی : دکتر مهری سادات موسوی

خلاصه رزومه :

      سوابق تحصیلی

      دکتری جامعه شناسی / بررسی مسائل اجتماعی از دانشگاه اصفهان

      فوق لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی

      لیسانس پژوهشگری از دانشگاه تهران

 

 

آثار / تالیف / ترجمه ( کتاب ) :

1- عنوان : نقدنامه کتب علوم اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر : 1387 

توضیحات : کتاب ( ویژه کنگره ملی علوم انسانی )

2- عنوان : نقدنامه علوم انسانی  ( 1 )

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر : 1382

توضیحات : بخش علوم اجتماعی

3- عنوان : علوم اجتماعی در ایران و چشم انداز آینده آن

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر : 1390

توضیحات : سیدضیاء هاشمی و مهری سادات موسوی

4- عنوان : گزیده ای از نقدهای انجام شده پیرامون برخی از کتاب های نظریه های جامعه شناسی

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر : 1389

توضیحات : مسعود گلچین، مهری سادات موسوی

5- عنوان : نقدنامه علوم اجتماعی

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر : 1390

توضیحات : سیدضیاء هاشمی و مهری سادات موسوی

6- عنوان : سازمانهای مردم نهاد؛ راهکارهای گسترش نظارت بر حوزه تبلیغات دینی

ناشر : شرکت چاپ و نشر بین الملل

سال نشر : 1391

7- عنوان : فهم مسائل اجتماعی

ناشر : جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

سال نشر : 1396

توضیحات : مهری سادات موسوی، سمیه ملکی، سلمان قادری، سعید طاهریان

8- عنوان : اصول پیشگیری از سوء مصرف مواد برای اوایل کودکی

ناشر : آرون

سال نشر : 1397

توضیحات : مهری سادات موسوی، سلمان قادری، سعید طاهریان

9- عنوان : ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی؛ با تأکید برپیشگیری از سوء مصرف مواد

ناشر : جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

سال نشر : 1397

توضیحات : مهری سادات موسوی و بهجت یزدخواستی

 

آثار / تالیف / ترجمه ( مقاله) :

1- عنوان : نقش روشنفکران در نگاه زنان به سنت و مدرنیته ( مقاله برتر جشنواره زن و پژوهش )

ناشر : دانشگاه تربیت مدرس  ( گروه مطالعات زنان )

سال نشر : 1383

2- عنوان : گزارش نشستهای گروه علوم اجتماعی پیش از برگزاری کنگره ملی علوم انسانی

ناشر : فصلنامه علوم انسانی ( ویژه گروه علوم اجتماعی )

سال نشر : 1386

3- عنوان : گزارش نشستهای گروه علوم اجتماعی در کنگره ملی علوم انسانی

ناشر : فصلنامه علوم انسانی ( ویژه گروه علوم اجتماعی )

سال نشر : 1386

4- عنوان : توانمندسازی مردم و رویکرد اجتماع محور در جامعه ایمن

ناشر : نخستین همایش جامعه ایمن شهر تهران

5- عنوان : نقش سازمان های غیردولتی در نظارت برحوزه فرهنگی و دینی

ناشر : فصلنامه نامه دولت اسلامی

6- عنوان : جایگاه توسعه مهارتهای زندگی و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف

ناشر : همایش سراسری نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف ( دانشگاه امام حسین )

سال نشر : 1388

7- عنوان : مقاله بررسی میزان رضایت بهره برداران شبکه های آبیاری مدرن و شناخت عوامل مؤثر بر آن

ناشر : مجله تحقیقات منابع اب ایران

سال نشر : 1388

8- عنوان : عوامل توانمندسازی زنان جهت مشارکت درعرصه اجتماعی شهر

ناشر : همایش نقش بانوان در عرصه اجتماعی شهر

سال نشر : 1388

9- عنوان : بررسی نقش سازمانهای محلی درتوانمندسازی زنان ( با رویکرد کاهش آسیب های ناشی ازخشونت خانگی )

ناشر : مجله انجمن ایرانی مطالعات زنان

10- عنوان : اثربخشی آموزش مهارت های زندگی برکاهش گرایش به مواد مخدر بین دانش آموزان

ناشر : فصلنامه اعتیاد پژوهی، شماره 13

سال نشر : 1386

11- عنوان : طرح نشست های مشورتی محله محور در حوزه آسیب های اجتماعی شهر تهران : رمز ماندگاری یا دلایل شکست آن

ناشر : همایش توانمندسازی شهرهای کوچک

سال نشر : 1389

توضیحات : نویسندگان همکار: شاپور زردموی، سمیه جهانشیری

12- عنوان : نقش علوم انسانی و اجتماعی در کاهش مفاسد اقتصادی در پروژه های عمرانی ملی

ناشر : کنگره ملی علوم انسانی

سال نشر : 1390

13- عنوان : نقد کتاب جامعه شناسی زنان

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سال نشر :1391

14- عنوان : تأثیر رسانه های اجتماعی بر سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی

ناشر : پهمایش تأثیر رسانه اجتماعی بر سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی

سال نشر : 1392

15 - عنوان : مفاسد اقتصادی طرح های عمرانی دستگاههای اجرایی

ناشر : فصلنامه دانش ارزیابی سال پنجم، شماره 15

سال نشر : 1392

16- عنوان : جایگاه توسعه مهارتهای زندگی و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف

ناشر : همایش بررسی و تحلیل اصول، مبانی، مدل ها و راهکارهای علمی و اجرایی اصلاح الگوی مصرف جهاد دانشگاهی

سال نشر : 1388

17 - عنوان : تاثیر رسانه های اجتماعی بر سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی

ناشر : همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی جهاد دانشگاهی البرز

سال نشر : 1392

18 - عنوان : تجربه زیسته دختران فرار از خانه

ناشر : خانواده پژوهی- سال یازدهم، شماره 44

سال نشر : 1394

19- عنوان : بررسی عوامل موثر بر پایداری گروه های اجتماع محور ( CBOs ) به منظور ارتقاء سطح مشارکت اجتماعی آنها

ناشر : همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکردهای اجتماع محور

سال نشر : 1393

20 - عنوان : بازنمایی معنایی طلاق توافقی

ناشر : خانواده پژوهی- سال دوازدهم، شماره 46

سال نشر : 1395

21 - عنوان : اولویت بندی مسائل اجتماعی ایران

ناشر : رفاه اجتماعی

سال نشر : در دست چاپ

توضیحات : نویسندگان همکار: سمیه ملکی و سعید طاهریان

22 - عنوان : طراحی مدل سنجش ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی

ناشر : اندازه گیری تربیتی

سال نشر : اخذ پذیرش

توضیحات : مهری سادات موسوی، بهجت یزدخواستی، علیرضا محسنی تبریزی

23 - عنوان : بررسی تأثیر ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی برنگرش مثبت نسبت به مصرف مواد در سه گروه دانش آموزان عادی، پرخطر و سوء مصرف کننده مواد

ناشر : بررسی مسائل اجتماعی ایران

سال نشر : اخذ پذیرش

توضیحات : مهری سادات موسوی، بهجت یزدخواستی، علیرضا محسنی تبریزی

24 - عنوان : بررسی ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی در رویکردها و برنامه های پیشگیری از سوء مصرف کننده مواد

ناشر : اعتیاد پژوهی

سال نشر : اخذ پذیرش

25 - عنوان : بررسی عوامل موثر بر فرار دختران از منزل در شهر تهران در سال 1395

ناشر : سومین همایش آسیبهای اجتماعی ایران

سال نشر : 1397

توضیحات : سلمان قادری و مهری سادات موسوی

26 - عنوان : مقایسه دیدگاه شهروندان عادی و سوء مصرف کنندگان مواد در خصوص عوامل، ویژگی ها و شرایط مؤثر بر تجربه مصرف مواد

ناشر : سومین همایش آسیبهای اجتماعی ایران

سال نشر : 1397

توضیحات : مهری سادات موسوی و علیرضا محسنی تبریزی

 

سوابق آموزشی :

تکنیکهای خاص تحقیق - روشهای تحقیق - جامعه شناسی شهری - جامعه شناسی سیاسی - جامعه شناسی انقلاب - جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی - مسائل فرهنگی جهان معاصر - آسیب شناسی فرهنگی جامعه - جامعه شناسی عمومی - جامعه شناسی سوانح - آموزش spss - مبانی جامعه شناسی 

( دانشگاه پیام نور - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها: دکتر مهری سادات موسوی