فرم ارزیابی دوره آموزشی

فرم ارزیابی دوره آموزشی
 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • عنوان دوره:*
  3
 • استان:*
  4
 • شاخص ارزیابی استاد
  5
 • قدرت بیان و تفهیم مطالب*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  6
 • روش تدریس و پیوستگی مطالب*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  7
 • میزان تخصص و تسلط استاد*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  8
 • ارائه مثال، حل تمرین و رفع اشکال*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  9
 • معرفی و ارائه منابع درسی*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  10
 • ایجاد انگیزه و جلب مشارکت فراگیران*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  11
 • علاقه به پرسش و پاسخ*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  12
 • رفتار اجتماعی و رعایت احترام*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  13
 • توانایی اداره کلاس*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  14
 • حضور به موقع استاد*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  15
 • شاخص اریابی محتوای آموزشی
  16
 • کاربردی بودن مطالب*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  17
 • به روز بودن مطالب*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  18
 • کیفیت و محتوای مستندات (نوشتاری، دیداری، شنیداری) و ارتباط آن با مطالب گفته شده*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  19
 • تناسب مدت از نظر ارائه کامل مطالب*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  20
 • ارتباط آموزش با نیازهای آموزشی شما*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  21
 • شاخص ارزیابی شرایط محیطی
  22
 • نظم شروع و خاتمه کلاس*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  23
 • امکانات آموزشی و وسایل کمک آموزشی*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  24
 • میزان استفاده از فضای مجازی برای اطلاع‌رسانی*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  25
 • نحوه برخورد مجریان برنامه*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  26
 • محیط آموزشی از نظر امکانات فیزیکی(نور، صدا و ...)*
  خیلی خوب(5)
  خوب(4)
  متوسط(3)
  ضعیف(2)
  خیلی ضعیف(1)
  27
 • 1- مهم‌ترین نقطه قوت دوره:*
  28
 • 2- مهمترین نقطه ضعف دوره:*
  29
 • آیا شرکت در این دوره را به دیگران توصیه می کنید؟*
  30
 • اگر پاسخ مثبت است، برای چه گروه‌هایی مناسب است؟*
  31
 • چه دوره و سمینارهایی را در ادامه این دوره پیشنهاد می‌کنید؟*
  32