تصحیح و تحلیل جامع الفوائد از متون قرن دوازدهم

تصحیح و تحلیل جامع الفوائد از متون قرن دوازدهم

 

ناشر: جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی

نویسنده: نوازش علی خان حیدرآبادی - تصحیح سید حامد نقدی

سال نشر: ۱۴۰۰

صفحه: ۱۶۸

نوبت چاپ: ۱

 

 

معرفی کتاب

 

جامع الفوائد کتابی است از نوازش علی خان حیدرآبادی ملقب به شیدا که برای مشتاقان به یادگیری زبان فارسی در شبه قاره هند در قرن دوازدهم نوشته شده است. آن چنانکه از مقدمه کتاب برمی آید نویسنده شخصی ادیب و آگاه به زبان فارسی بوده و دوستان و نزدیکان او اصرار به نوشتن این کتاب داشته اند. کتاب دارای یک مقدمه مشتمل بر پنج فایده، سه قانون و یک خاتمه است.

کتاب حاضر حاصل تصحیح و تحقیق در نسخ در دسترس این اثر بوده که مصحح به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه پیام نور از آن دفاع نموده است.

کلید واژه ها: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی کتاب تصحیح و تحلیل جامع الفوائد از متون قرن دوازدهم نوازش علی خان حیدرآبادی سید حامد نقدی