مطالب مرتبط با کلید واژه

پژوهش


معرفی گروه

گروه فرهنگ و ارتباطات   معرفی گروه فرهنگ و ارتباطات، یکی از حوزه های مطالعاتی میان رشته ای در علوم اجتماعی است که با پرداختن به جنبه های کاربردی علوم ارتباطات اجتماعی، جامعه شناسی، انسان شناسی، روان شناسی و مطالعات فرهنگی، به سیاستگذاری ...