مطالب مرتبط با کلید واژه

معاونت آموزشی


معرفی معاونت آموزشی

اثربخشی آموزش‌های غیررسمی در ارتقاء کارآیی نیروی انسانی و بهبود بهره‌وری در حوزه‌های مخـتلف، موضـوعی است که توجه بیـش از پیـش به آن بســیار ضــروری و حائز اهمیت است. جهت‌گیری فعالیت‌های آموزشــی جـهاد دانشـگاهی واحـد علامه طباطبایی در راستای توسعه آموزش‌های ...