کتاب ها و مقالات

کتاب‌ها

ردیف

عنوان کتاب

نویسنده

سال

توضیحات

1

فهم مسائل اجتماعی

Linda A. Mooney-David & Knox- Caroline Schacht

2011

ترجمه

2

جامعه شناسی آسیب‌های اجتماعی

سلمان قادری

1395

تألیف

3

پیشگیری از مصرف مواد برای اوایل کودکی

مرکز ملی سوء مصرف مواد آمریکا

1397

ترجمه

 

مقالات

ردیف

عنوان مقاله

تاریخ

عنوان مجله-سمینار

1

Comparative analysis of Iraian cultural characteristics and addiction treatment methods

2015

The 9th annual international addiction science congress

2

تجربه زیسته دختران فرار از خانه

1394

خانواده پژوهی-دانشگاه شهید بهشتی

3

بررسی عوامل موثر بر پایداری گروهای اجتماع محور

1393

همایش ملی مسائل اجتماعی ایران و رویکرد اجتماع محور

4

بررسی میزان موفقیت درمان دارویی و غیردارویی با روش درمان کنگره 60

1394

فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، سال دوم، شماره هشتم

5

وضعیت سوء مصرف مواد زنان تن فروش معتاد در سال 1392

1395

فصلنامه پلیس پایتخت

6

EFFICIENT STRATEGIES AND PROGRAM OF SUBSTANCE ABUSE IN IRAN

2016

The 11th annual international addiction science congress

7

STUDY OF SUBSTANCE ABUSE SITUATION AMONG PATIENTS REFERRING TO TEHRAN ADDICTION TREATMENT CENTERS IN 1395

2016

The 11th annual international addiction science congress

8

THE EFFECTIVENESS OF TEACHING SKILL POSITIVE THINKING ON QUALITY OF LIFE AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING OF PERSONS DEPENDENT ON SUBSTANCE

2016

The 11th annual international addiction science congress

9

THE RELATIONSHIP BETWEEN ADDICTION AND ADMISSION OF CHILDREN IN DAY-CARE CENTERS

2016

The 11th annual international addiction science congress

10

EFFECTIVENESS OF MEANING-CENTERED EDUCATION ON THE MARITAL INTIMACY OF WOMEN WITH ABUSIVE SUBSTANCE ABUSE WIFE

2016

The 11th annual international addiction science congress

11

THE RELATIONSHIP BETWEEN ADDICTION AND DOMESTIC VIOLENCE IN TEHRAN

2016

The 11th annual international addiction science congress

12

بی خانمانی در ایران، چالش ها و چشم اندازهای آینده

1396

چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران

13

خدمات و الگوهای اثربخش مددکاری اجتماعی به افراد بی خانمان

1396

چهارمین همایش ملی پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران