طرح های انجام شده

طرح های خاتمه یافته گروه مسائل اجتماعی جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی

عنوان طرح

مجری و همکاران

کارفرما

مرجع تصویب

شروع

پایان

مبلغ اعتبار

(میلیون ریال)

بررسی زمینه‌های مطالعاتی و پژوهشی مسائل اجتماعی در ایران

مهری سادات موسوی، سعید طاهریان، اعظم پیله وری، حامد بزرگخو، سمیه ملکی

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

اسفند 1393

آذر 1393

150

تدوین الگوی بومی پیشگیری از تجربه مصرف مواد در مدارس استان تهران

علیرضا محسنی تبریزی، مهری سادات موسوی، سلمان قادری،  سعید طاهریان،

ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

اسفند 1394

بهمن 1395

1037.76

بسته آموزشی پیشگیری از تجربه مصرف مواد در بین نوجوانان

علیرضا محسنی تبریزی، مهری سادات موسوی،  سعید طاهریان ، سلمان قادری  

ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

اسفند 1394

بهمن 1395

-

راهنمای والدین برای پیشگیری از تجربه مصرف مواد در بین دانش آموزان

علیرضا محسنی تبریزی، مهری سادات موسوی، سلمان قادری،  سعید طاهریان،

ستاد مبارزه با مواد مخدر، دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

اسفند 1394

بهمن 1395

-

نشست پیشگیری از مصرف مواد اعتیادآور در محیطهای کاری

مهری سادات موسوی، سلمان قادری،  سعید طاهریان، محمد علی شاکری، زهره شاه قاسمی

دفتر مرکزی جهاد دانشگاهی

1397

1397

47

مجموعه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی (هوشیار باشیم)

مهری سادات موسوی، سلمان قادری،  سعید طاهریان، محمد علی شاکری، زهره شاه قاسمی

ستاد مبارزه با مواد مخدر

اسفند 1394

بهمن 1395

-

بررسی رضایتمندی بیماران و کارکنان درمانی از برنامه هتلینگ

مهری سادات موسوی، سلمان قادری،  سعید طاهریان، محمد علی شاکری، زهره شاه قاسمی

سازمان تأمین اجتماعی

1396

1396

42

بررسی رضایتمندی بیماران از کیفیت خدمات مراکز درمانی تابعه اداره کل درمان

مهری سادات موسوی، سلمان قادری،  سعید طاهریان، محمد علی شاکری، زهره شاه قاسمی

سازمان تأمین اجتماعی

1396

1396

36

 

1.تدوین الگوی بومی پیشگیری از تجربه مصرف مواد در مدارس استان تهران

این تحقیق با هدف دستیابی به الگویی پیشگیرانه برای دانش‌آموزان دبیرستانی در چند مرحله به اجرا درآمد.  در مرحله اول ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی مؤثر بر تجربه مصرف مواد شناسایی و عواملی که از این حیث می‌تواند در ارتقاء بهره‌وری برنامه‌پیشگیری مؤثر واقع شود، احصاء گردید. بدین منظور علاوه بر مطالعات اسنادی، با 15 نفر از صاحب‌نظران آشنا با عناصر فرهنگی، اجتماعی ایرانیان و  نیز متخصصان حوزه‌ پیشگیری از تجربه مصرف مواد به منظور تعیین شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و نیز ارتباط میان این شاخص‌ها با حوزه پیشگیری از تجربه مصرف مواد مصاحبه شد. در بخش پیمایش اول این تحقیق نیز با بهره‌گیری از یافته‌های حاصل از مراحل قبل به منظور دریافت شکاف و یا همسویی میان دیدگاه متخصصان و شهروندان پرسشنامه‌ای طراحی شده و میان 1650 نفر از شهروندان 15 تا 64 سال در 14 شهرستان استان تهران توزیع گردید. علاوه بر شهروندان عادی، برای دستیابی به برخی باورها و زمینه‌های حوزه سوء مصرف مواد، از نمونه‌ای به حجم 100 نفر از سوءمصرف‌کنندگان، سؤالات نیمه‌ساختارمند پژوهش تکمیل گردید. در مرحله دوم، جهت آشنایی با رویکردهای مختلف پیشگیری از تجربه مصرف مواد در داخل و خارج از کشور و نتایج تحقیقاتی که در این حوزه به اجرا درآمده است، منابع مختلف شاخص در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت. در پیمایش دوم تحقیق، نیازهای 1642 دانش‌آموز دختر و پسر استان تهران در خصوص برنامه پیشگیری در مدارس با پرسشنامه نیمه ساختمند، احصاء گردید.  در پیمایش سوم تحقیق، با استفاده از سؤالات باز و نیمه‌باز که به صورت مصاحبه با صاحبنظران، دست‌اندرکاران و ارائه‌دهندگان خدمات پیشگیری از سوء مصرف مواد- همچون مدیران و مربیان مدارس- در سطح مدارس استان تهران صورت پذیرفت، چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت برنامه‌ها احصاء گردید. در مرحله بعد با توجه به اطلاعات اخذ شده از مراحل فوق‌الذکر و با توجه به ویژگی‌های مناسب‌ترین برنامه بین‌المللی اجرا شده برای گروه سنی 18-14 سال در سایر کشورها (که مناسب‌ترینشان project alert بود)، الگوی اولیه طراحی گردید.

با در نظر گرفتن الگوی حاصل و ملاحظات مطرح شده منتج از تحقیق، بسته هوشیار باشیم با محوریت آموزش معلم، دانش‌آموز و والدین طراحی شده است. این بسته و ملحقات آن در هشت جلسه تخصصی با کارشناسان دفتر مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش مورد بحث قرار گرفت و اصلاحات لازم در آن بعمل آمد. بسته پیشگیری از تجربه مصرف مواد (هوشیار باشیم) که برای نوجوانان طراحی شده است شامل یازده درس است. در هر یک از درس‌ها  دانش‌آموزان کلاس به صورت تعاملی و فعال شرکت دارند و برای افزایش تعامل دانش‌آموزان و والدین/ سرپرستان، تکالیفی دیده شده است. برای ایجاد بارش افکار و کمک به تعاملی برقرار نمودن جلسات، فیلم‌هایی چند دقیقه‌ای برای برخی درسها ساخته شده است. در مجموع 7 فیلم کوتاه برای درسها به صورت اختصاصی و چهار فیلم کوتاه هم به صورت فیلم مکمل دروس برای ارتقای سطح دانش و آگاهی دانش‌آموزان ساخته شده است.

بسته آموزش خانواده نیز از هفت درس تشکیل شده است. با توجه به ضرورت همکاری والدین با برنامه، جلسات آموزشی والدین زودتر از دانش‌آموزان آغاز خواهد شد تا  والدین در چگونگی اجرای برنامه قرار گیرند و تا پایان برنامه در کنار کادر آموزشی باشند.

 

2.بسته آموزشی پیشگیری از تجربه مصرف مواد در بین نوجوانان

بسته هوشیار باشیم با محوریت آموزش معلم، دانش‌آموز و والدین در حوزه پیشگیری از تجربه مصرف مواد در بین نوجوانان طراحی شده است که شامل یازده درس است.هر یک از دروس ابتدا معرفی شده و اهداف درس ارئه می‌شود. قواعد و دستورالعملهایی با کمک دانش‌آموزان وضع می‌گردد که تا جلسه آخر همگی ملزم به رعایت آن هستند. در هر یک از درس‌ها  دانش‌آموزان کلاس به صورت تعاملی و فعال شرکت دارند و برای افزایش تعامل دانش‌آموزان و والدین/بزرگسالان سرپرستشان، تکالیفی دیده شده است. برای ایجاد بارش افکار و کمک به تعاملی برقرار نمودن جلسات، فیلم‌هایی چند دقیقه‌ای برای برخی درسها ساخته شده است. در مجموع 7 فیلم برای درسها به صورت اختصاصی و 4 فیلم هم به صورت فیلم مکمل دروس برای ارتقای سطح دانش و آگاهی دانش‌آموزان ساخته شده است.

 

 

3.راهنمای والدین برای پیشگیری از تجربه مصرف مواد در بین دانش آموزان

بسته آموزش خانواده در حوزه پیشگیری از تجربه مصرف مواد در دانش آموزان از هفت درس تشکیل شده است. با توجه به ضرورت همکاری والدین در برنامه‌های پیشگیری، جلسات آموزشی والدین زودتر از دانش‌آموزان آغاز خواهد شد تا  والدین در چگونگی اجرای برنامه قرار گیرند و تا پایان برنامه در کنار کادر آموزشی باشند.

4.مجموعه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی (هوشیار باشیم)

بسته پیشگیری از تجربه مصرف مواد (هوشیار باشیم) که برای نوجوانان طراحی شده است شامل یازده درس است. در هر یک از درس‌ها  دانش‌آموزان کلاس به صورت تعاملی و فعال شرکت دارند و برای افزایش تعامل دانش‌آموزان و والدین/ سرپرستان، تکالیفی دیده شده است. برای ایجاد بارش افکار و کمک به تعامل برقرار نمودن جلسات، فیلم‌هایی چند دقیقه‌ای برای برخی درسها ساخته شده است. در مجموع 7 فیلم کوتاه برای درسها به صورت اختصاصی و چهار فیلم کوتاه هم به صورت فیلم مکمل دروس برای ارتقای سطح دانش و آگاهی دانش‌آموزان ساخته شده است.

5.برگزاری 360 جلسه کارگاه پیشگیری از اعتیاد

جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی مجری برگزاری کارگاه‌ها (در قالب تفاهم‌نامه مربوط به برگزاری 250 کارگاه) در سطح محلات منطقه 2 شهرداری تهران بود. این کارگاه‌ها در 12 عنوان  طی 17 جلسه آموزشی در این منطقه برگزار گردید. اغلب کارگاه‌ها در سرای محلات و برخی از کارگاه‌ها با هماهنگی سرای محلات در مدارس برگزار گردید. جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، این کارگاه‌ها را در فاصله زمانی اواخر آبان ماه تا نیمه اسفندماه سال جاری در محله‌های مختلف منطقه 2 شهرداری تهران برگزار نموده است. 250 کارگاه برگزار شده از سوی جهاد دانشگاهی علامه طباطبایی از هفته هشتم برگزاری کارگاه‌های خانواده سالم آغاز شد و تا هفته بیست و سوم تداوم یافت. با توجه به اینکه مدیریت کارگاه‌های برگزار شده در جهاد دانشگاهی خوارزمی و علامه طباطبایی به صورت واحد بر عهده خانم دکتر موسوی بوده است، کارگاه‌ها برای دستیابی به بیشترین بازدهی به صورت هماهنگ برگزار گردید.

عناوین جلسات کارگاه‌ها به شرح ذیل است:

ردیف

عنوان کارگاه

تعداد جلسات

1

خانواده سالم

1

2

فرزندپروری

2

3

مهارت رفتار جرأت‌مندانه

2

4

پیشگیری از اعتیاد

2

5

خودآگاهی و معنویت

1

6

مهارت برقراری ارتباط مؤثر

1

7

مدیریت خشم

1

8

آموزش سواد رسانه‌ای

2

9

مهارت حل مسئله و تصمیم‌گیری

1

10

تاب‌آوری

2

11

مدیریت استرس

1

12

بهبود کیفیت زندگی با سفر

1