کتاب ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی

۱۹ خرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۵ کد : ۸۵۷۲ عمومی تاپ خبر انتشارات
کتاب ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی

در دو دهه اخیر کارآمدی مداخلات پیشگیرانه مصرف و سوء مصرف مواد مورد بحث پژوهشگران حوزه پیشگیری قرار گرفته است. پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه با اشاره به موفقیت معنادار و بادوام برنامه های پیشگیری از مصرف و سوء مصرف مواد، اقدام به تحلیل کارآمدی برنامه های پیشگیرانه با توجه به ویژگی ها و کیفیات این برنامه ها نموده اند و شاخص هایی برای کارآمدی برنامه های پیشگیرانه مطرح کرده اند. براساس آمار دفتر مواد مخدر و جرایم (UNODC) در سال2011 ایران دارای چهارمین مقام در شیوع مصرف مواد مخدربوده است. امروزه تقریباً اغلب صاحبنظران بر این نکته اذعان دارند که بهترین روش برای جلوگیری از اعتیاد معالجه آن نیست، بلکه پیشگیری از بوجود آمدن آن است.

کلید واژه ها: کتاب ابعاد اجتماعی بهزیستی ذهنی انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی


نظر شما :