اختتام دو طرح علمی پژوهشی توسط جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی در سال ۱۴۰۱

۲۲ خرداد ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۴ کد : ۵۸۱۰۵ پژوهشی تاپ خبر
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی، از بین طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط معاونت پژوهشی این واحد، دو طرح با عناوین : آسیب پذیری خانواده‌های ایرانی در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، روانی و اقتصادی (مصوب دفتر تخصصی علوم انسانی، مطالعات اجتماعی و هنر) و طرح : نیازسنجی آموزشی نیروی انسانی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) به کارفرمایی معاونت آموزش و کارآفرینی جهاد دانشگاهی، در قالب طرح‌های پژوهشی خاتمه یافته سال ۱۴۰۱ واحد علامه طباطبایی قرار گرفتند.
اختتام دو طرح علمی پژوهشی توسط جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی در سال ۱۴۰۱

در همین راستا و در ادامه بخشی از یافته‌های مرتبط با این دو طرح آمده است:
 آسیب پذیری خانواده‌های ایرانی در ابعاد اجتماعی-فرهنگی، روانی و اقتصادی :
تحولات جامعه بر خانواده‌های آسیب‌پذیر، یعنی خانواده‌های مستعد فقر و یا محرومیت اجتماعی بیش از خانواده‌های عادی و سالم اثرگذار است. مطالعۀ پیش رو با استفاده از داده‌های پیمایش ملی خانواده، آسیب پذیری خانواده های ایرانی را در ابعاد مختلف مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. ابعاد مزبور شامل بعد روان شناختی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی است.

جهت اتخاذ تدابیری کارآمد و کارساز، انجام مطالعاتی از این دست که نمایانگر گام اول در هر گونه اقدام عملی است، ضروری است. بر این اساس، مطالعۀ حاضر جهت دستیابی به اهداف موردنظر خود از روش تحلیل ثانویه بهره برده است.. یافته های تحقیق نشان داد که  80/8 درصد از خانواده‌ پاسخگویان از نظر اقتصادی اسیب‌پذیری متوسط و زیادی داشتند؛ این در حالی است که 4 درصد از حیث روان شناختی و 76/7 درصد نیز از نظر اجتماعی-فرهنگی دارای آسیب پذیری متوسط و زیاد هستند. با توجه به نتایج طرح، 68/6 درصد از کل جمعیت نمونه در سطح زیاد و خیلی زیادی از حیث شاخص کلی آسیب‌پذیری خانواده،  آسیب پذیر محسوب می‌شوند. صرفا در 3/4 درصد از آنها آسیب‌پذیری خانواده در حد کم  و خیلی کمی است. همچنین میزان آسیب پذیری روان شناختی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی افراد از حیث تحصیلات، سن، جنسیت بایکدیگر تفاوت معنادار داشته اند، اما با وضعیت تأهل رابطۀ معنادار ندارند. نگرش نسبت به طلاق، تعداد فرزندان و شیوه های تربیت فرزندان با آسیب پذیری خانواده و ابعاد آسیب پذیری به جز اجتماعی-فرهنگی رابطۀ معنادار داشته اند. براساس یافته های تحقیق می توان گفت که خانواده های ایرانی از نظر آسیب پذیری در وضعیت مطلوبی قرار ندارند، قادر به ایفای نقش های تعریف شده خود نیستند. بدین ترتیب، اتخاذ تدابیری در جهت جلوگیری از (بازتولید آسیب پذیری) در خانواده‌های نیازمند و آسیب‌دیده، کاملاً ضروری است.   
 
نیازسنجی آموزشی نیروی انسانی معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) :
آنچه که در این تحقیق، در پی بررسی و کندوکاو آن بودیم، مقوله سنجش نیاز آموزشی کارکنان معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) می‌باشد. برای شناسایی وظایف، فعالیتهای کاری و دانشها و مهارت‌های مرتبط با آنها، مراحل ذیل طی شد و پس از آن اقدام به تعیین دوره‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان ادارات کل مختلف شد.

این گامها به ترتیب عبارت بودند از:
1- احصاء سیاستها و اهداف امداد در حوزه اشتغال و خودکفایی
2- تعریف و شناسایی مشاغل مورد بررسی در معاونت
3- شناسایی مسئولیتها، وظایف اصلی و فعالیت‌های مرتبط با هر یک از پستها در معاونت با استفاده از نظر مدیران ارشد سازمان
4- بازبینی و پالایش وظایف و تکالیف استخراج شده
5- شناسایی دانشها و مهارت‌های مورد نیاز برای انجام هر تکلیف با استفاده از دیدگاه خبرگان و مدیران ارشد امداد
6- تعیین میزان اهمیت و نیاز کارکنان در موضوعات حائز اهمیت احصاء شده برای انجام هر چه بهتر وظایف محوله در بخشهای مختلف معاونت.  
7- استخراج مواردی که نه تنها وجود آن مهارت/ دانش یا ویژگی فردی برای افراد دارای اهمیت است بلکه نیازمند آموزش برای ارتقای سطح خود در آن نیز هستند.


برای بررسی مهم‌ترین موارد آموزشی، از دو شاخص اهمیت و میزان نیاز آموزشی و مقایسه این دو با هم استفاده شده است. در این مطالعه از تلفیقی از روشهای کیفی و کمی در مراحل مختلف استفاده شد و در نهایت با استفاده از پیمایشی الکترونیکی گردآوری اطلاعات صورت گرفت.


نظر شما :