چاپ کتاب « مبانی انتقال یادگیری »

۲۱ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۲۳ کد : ۴۰۴۵۶ تاپ خبر انتشارات
کتاب « مبانی انتقال یادگیری » در جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی، چاپ شد.
چاپ کتاب « مبانی انتقال یادگیری »

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد علامه طباطبایی توسط شعبه سازمان انتشارات این واحد کتاب « مبانی انتقال یادگیری » تالیف دکتر مریم حسن‌پور رودبارکی - دکتر مژگان عبدالهی - دکتر فاطمه پرسته قمبوانی - دکتر علیرضا عراقیه و با شمارگان 500 نسخه دارای 272 صفحه در 3 فصل، در قطع رقعی چاپ شد.

در توضیح کتاب حاضر آمده است : ارزشــمندی یک برنامه آموزشــی زمانی قابل توجیه است که شواهد قابل اطمینان و معتبری برای بهبود نگرش، ارتقاء مهــارت و افزایــش دانــش فراگیر عرضه کند. این امر به جنبه مهمــی از آموزش و یادگیری اشاره دارد که" انتقال یادگیری "  نامیده می شود. از آنجایی که ســالانه مبالغ هنگفتی صرف آموزش و توســعه منابع انســانی میشــود، انتظار می رود تا این ســرمایه گذاری های آموزشــی به بهبود عملکرد ســازمانی کارکنــان منتهی شــود؛ بــا این پیش فرض، کتاب حاضر با هدف معرفی انتقال آموخته ها به محیط کار و در نتیجه اثربخشی نظام آموزش کارکنان در سازمان به نگارش درآمده و شامل بخش های سه گانه­ " آموزش و توسعه"، " آموزش و یادگیری"و " انتقال یادگیری" است.

این کتاب حاوی مباحثی مانند " آموزش و توسعه کارکنان، ضرورت و اهمیت آموزش­ های سازمانی، معرفی یادگیری، اصول و نظریه های حاکم بر یادگیری، بررسی و آسیب شناسی انتقال آموخته ها به محیط کار است. بر این اساس، در این کتاب، ضمن گردآوری پیشینه و ادبیات انتقال یادگیری، عوامل اثرگــذار بر انتقال یادگیــری با رویکرد انتقال اثربخش آموخته ها به محیط کار تبیین شده است.

 

کلید واژه ها: مبانی انتقال یادگیری


( ۳ )

نظر شما :