شرایط انصراف از دوره آموزشی

متقاضی انصراف از دوره لازم است فرم انصراف از دوره را از دفتر ثبت‌نام دریافت و تکمیل نماید.

میزان استرداد شهریه مطابق جدول ذیل خواهد بود.

 

میزان استرداد شهریه زمان انصراف
90% 24 ساعت قبل از تشکیل کلاس
80% کمتر از 24 ساعت تا یک ساعت قبل از تشکیل کلاس
50% همزمان با تشکیل کلاس و عدم شرکت فراگیر در جلسه‌ای از کلاس
20% پس از تشکیل یک جلسه و عدم شرکت فراگیر در جلسه‌ای در کلاس
به هیچ وجه مسترد نمی‌گردد پس از تشکیل جلسه دوم و عدم شرکت فراگیر در جلسه‌ای در کلاس