جذب نیروی خدماتی

فرم جذب نیروی خدماتی
 • نام*
  0
 • نام خانوادگی*
  1
 • کد ملی*
  2
 • 3
 • سال تولد*
  4
 • آخرین مقطع تحصیلی*زیر دیپلم،دیپلم،لیسانس
  5
 • رشته تحصیلی*
  6
 • شماره همراه*
  7
 • سابقه کار*
  8
 • شرحی از سابقه کار و فعالیت‌های انجام شده*توضیح بیشتر
  9
 • عنوان محل کار سابق*
  10
 • شماره تماس*
  11